Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Thông tư số 50/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 50/2014/TT-BTC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

THÔNG TƯ

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

______________________

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, như sau:

Điều 1. Người nộp phí

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thì phải nộp phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thuộc ngành công an nhân dân và Quốc phòng khi trưng cầu giám định tại cơ quan giám định cùng ngành thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Mức thu phí

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thực hiện theo Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Tiền bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Điều 3. Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Cơ quan thu phí gồm:

a) Viện Khoa học hình sự Bộ Công an;

b) Sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

2. Phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau: Cơ quan thu phí được trích 80% trên số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. Số tiền còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2014.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.

BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014)

TTNội dung thuĐơn vị tínhMức thu (đồng)
1Dấu vết đường vân1 mẫu giám định1.330.000
2Dấu vết cơ học  
2.1Khóa, công cụ1 mẫu giám định1.770.000
2.2Tai nạn giao thông1 mẫu giám định2.260.000
3Súng, đạn1 mẫu giám định2.130.000
4Tài liệu  
4.1Ấn phẩm1 mẫu giám định1.540.000
4.2Chữ viết, chữ ký1 mẫu giám định1.820.000
4.3Giấy bạc1 mẫu giám định1.680.000
4.4Tài liệu đánh máy, photocopy1 mẫu giám định1.160.000
4.5Tình trạng tài liệu1 mẫu giám định1.550.000
5Ảnh  
5.1Dựng ảnh chân dung đối tượng theo mô tả1 đối tượng2.420.000
5.2Ảnh người, ảnh vật1 mẫu giám định1.930.000
5.3Tình trạng ảnh, băng hình1 mẫu giám định3.440.000
6Cháy, nổ  
6.1Dấu vết cháy1 mẫu giám định2.430.000
6.2Dấu vết chập mạch điện1 mẫu giám định1.700.000
6.3Vật liệu nổ1 vật liệu2.160.000
6.4Vật nổ, pháo nổ, sản phẩm nổ1 đối tượng1.800.000
6.5Cháy, nổ khác1 đối tượng2.180.000
7Kỹ thuật  
7.1Kỹ thuật an toàn phương tiện giao thông1 phương tiện2.400.000
7.2Số khung, số máy ô tô1 ô tô1.000.000
7.3Số khung, số máy xe máy1 xe máy1.000.000
8Âm thanh1 mẫu giám định4.240.000
9Sinh học  
9.1Dấu vết chất bài tiết1 mẫu giám định2.080.000
9.2Gỗ1 mẫu giám định3.150.000
9.3Dấu vết vải sợi1 mẫu giám định2.590.000
10Hóa học  
10.1Đất1 mẫu giám định2.880.000
10.2Mỡ (mỡ bôi trơn), xăng, dầu1 mẫu giám định2.500.000
10.3Giấy, keo, hồ dán, mực, chất màu1 mẫu giám định3.000.000
10.4Hàng giả1 mẫu giám định5.720.000
10.5Chất lạ1 mẫu giám định3.200.000
10.6Kim loại1 mẫu giám định3.150.000
10.7Nhựa, cao su,sơn1 mẫu giám định2.800.000
10.8Thủy tinh, đá, khoáng vật1 mẫu giám định3.560.000
10.9Ma túy nhóm ATS1 mẫu giám định1.700.000
10.10Ma túy nhóm ATS trong mẫu phẩm sinh học1 mẫu giám định3.330.000
10.11Ma túy nhóm Benzodiazepin1 mẫu giám định1.670.000
10.12Ma túy nhóm Benzodiazepin trong mẫu phẩm sinh học1 mẫu giám định3.200.000
10.13Cần sa1 mẫu giám định1.680.000
10.14Cần sa trong mẫu phẩm sinh học1 mẫu giám định3.350.000
10.15Cocain1 mẫu giám định1.690.000
10.16Cocain trong mẫu phẩm sinh học1 mẫu giám định3.100.000
10.17Ma túy nhóm Opiat1 mẫu giám định1.690.000
10.18Ma túy nhóm Opiat trong mẫu phẩm sinh học1 mẫu giám định3.000.000

* Ghi chú: Mức thu trong Biểu phí không phụ thuộc vào số lượng mẫu so sánh mà tổ chức, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp. Việc cung cấp 01 mẫu so sánh hay nhiều mẫu so sánh không làm thay đổi mức thu phí./.

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật